PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Szakmai Vizsgaközpont Mérési / Értékelési feladatokat ellátó vizsgabizottsági tag névjegyzékébe történő regisztráláshoz

A Szakmai Vizsgaközpont a Szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez mérési és értékelési feladatok ellátására vizsgabizottsági tagokat keres a jelen felhívás 1. számú mellékletében felsorolt KEOR területeken.
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll:
• mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését,
• ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért,
• értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.

A vizsgaszervező kéri fel, és bízza meg az általa kialakított és gondozott Vizsgáztatói névjegyzékből a mérési feladatokat ellátó tagot, az értékelési feladatokat ellátó tagot, továbbá a szakmai vizsga jegyzőjét, a területileg illetékes gazdasági kamara delegálja a vizsgafelügyelőt az akkreditált vizsgaközpontok által szervezett alábbi szakmai vizsgákra:
• az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,
• a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái,
• a szakmai képzésben megszerezhető szakképesítések képesítő vizsgái.

A Szakmai Vizsgaközpont önállóan csak a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnál megszerzett akkreditáció után szervezhet vizsgákat és kérhet fel szakembereket vizsgáztatói feladatok ellátására.

1. Mérési feladatokat ellátó vizsgabizottsági tag
A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja az Szkr. rendelkezései értelmében a lebonyolítási rend szerint részt vesz a vizsgáztatásban, végzi a vizsgázó tudásának felmérését, melynek keretében ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit, átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyzi ennek az időpontját.

2. Értékelési feladatokat ellátó vizsgabizottsági tag
A vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó tagja az Szkr. rendelkezései értelmében a lebonyolítási rend szerint részt vesz a vizsgáztatásban, minősíti a vizsgázó teljesítményét; a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést, az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

A pályázaton történő részvétel feltételei

A vizsgabizottság mérési és értékelési feladatokat ellátó tagi pályázat benyújtására jogosult, aki a vizsgán megszerezhető szakma/szakmai képesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik. Szakmai végzettség tekintetében megfelel a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 41. és 47. § -ban meghatározott feltételeknek, valamint a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 134.§ -ban előírt feltételeknek, valamint a feladat ellátására szakmai tapasztalatai alapján alkalmas.

A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat.
A vizsgabizottság tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás regisztrációs lapját, illetve az ahhoz tartozó mellékleteket elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@szakmaivizsgakozpont.hu

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
regisztrációs lap, a megjelölt KEOR területekkel (1. számú melléklet)
• szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok szkennelt másolata,
a pályázó nyilatkozatai (2. és 3. számú melléklet).
Egyéb mellékletek:
• szakmai vizsgáztatásban szerzett gyakorlat
• közoktatási és szakmai szakértői referenciák
• szakmai oktatásban szerzett tapasztalat
• szakmai ajánlások.

A pályázat benyújtása során a Szakmai Vizsgaközpont a pályázó személyes adatainak kezeléséhez és védelméhez kapcsolódóan a 4. számú mellékletben csatolt Adatkezelési tájékoztató szerint jár el.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása, annak visszavonásáig folyamatos.
Minden bírálat esetén az azt megelőző hónap utolsó napjáig hiánytalanul beérkezett pályázatok számítanak érvényes pályázatnak.
A bírálat eredményéről a jelentkezők a regisztrációs lapon megadott email címre kapnak értesítést.
A pályázattal kapcsolatban a jelentkező további információt az alábbi email címen kérhet Lattner Ildikó titkárságvezetőtől:

info@szakmaivizsgakozpont.hu.